Πίσω

Πολιτική Αναφορών

Η Πολιτική Αναφορών ενημερώνει τους εργαζόμενους και τρίτους σχετικά με τους διαθέσιμους μηχανισμούς για την αναφορά τυχόν ανήθικων και αμφισβητήσιμων πρακτικών, παράνομων συμπεριφορών, σοβαρών παρατυπιών, παραβιάσεων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και οποιωνδήποτε εύλογων υποψιών που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους και σχετίζονται με τις εταιρείες του Ομίλου Sunlight.

 

Θεσπίζει επίσης τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διερεύνηση και τη διαχείριση εκάστης αναφοράς, καθορίζοντας τα αρμόδια για τέτοια ζητήματα εσωτερικά όργανα και εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας των καταγγελλόντων. Η ευαισθητοποίηση και η ενθάρρυνση όλων να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, χωρίς τον φόβο αντιποίνων, είναι υψίστης σημασίας, και αποβαίνει προς όφελος τόσο των ίδιων των ατόμων όσο και του Ομίλου. 

 

Οι αναφορές που σχετίζονται με τον Όμιλο εταιρειών Sunlight μπορούν να υποβληθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

 

(α) Μέσω της εφαρμογής (πλατφόρμας) αναφορών, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

 

(β) Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: speak-up@sunlight.gr ή speak-up@sunlight-eba.com  για τις εταιρείες του Ομίλου που εδρεύουν στην Ιταλία ή speak-up@sunlightbatteriesusa.com για τις εταιρείες του Ομίλου που εδρεύουν στις ΗΠΑ.

 

(γ) Με ταχυδρομική αποστολή στα κεντρικά γραφεία της Ελλάδος, ήτοι  Θηβαΐδος, αρ. 22, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ  14564, ή στη διεύθυνση κάθε άλλης εταιρείας του Ομίλου, με την οποία σχετίζεται η αναφορά, υπόψιν του κατά τόπον αρμόδιου Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α).

 

(δ) Προφορικώς κατόπιν προσωπικής συνάντησης με τον κατά τόπον αρμόδιο Υ.Π.Π.Α.

Η Πολιτική