Μονάδα Ανακύκλωσης Sunlight Group

Μονάδα Ανακύκλωσης Sunlight Group

96+

εξειδικευμένοι εργαζόμενοι

απασχολούνται το 2023

45.000

τόνοι καθαρού μολύβδου και κραμάτων μολύβδου

ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 2022

100.000

τόνοι μολύβδου

στόχος διπλασιασμού της παραγωγικής δυναμικότητας έως το 2025

Η μονάδα ανακύκλωσής μας ιδρύθηκε το 2014 στην Κομοτηνή. Πρόκειται για μία από τις πιο προηγμένες μονάδες ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος στην Ευρώπη, η οποία έχει πιστοποιηθεί από το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ (EMAS). Βρίσκεται επίσης στην κορυφή των σχετικών αυτόνομων εγκαταστάσεων, ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δευτερογενούς μολύβδου στην Ευρώπη.

 

Το εργοστάσιο προμηθεύει το βιομηχανικό συγκρότημα της Sunlight Group στην Ξάνθη, καλύπτοντας περισσότερο από το 50% των παραγωγικών αναγκών του σε πρώτη ύλη μολύβδου, μειώνοντας σημαντικά τη χρήση φυσικών πόρων και ενισχύοντας την εφοδιαστική μας αλυσίδα. Με τον τρόπο αυτόν, εφαρμόζουμε στην πράξη το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. 

 

Καθώς αυξάνεται η σχετική ζήτηση, έχουμε εντοπίσει και δώσει προτεραιότητα στην ανάγκη για τη βιώσιμη ανακύκλωση και μπαταριών ιόντων λιθίου. Για τον σκοπό αυτόν, αναπτύσσουμε μια αντίστοιχη και εξίσου αποτελεσματική διαδικασία ανακύκλωσης για προϊόντα λιθίου, επενδύοντας στην πιλοτική γραμμή ανακύκλωσης ιόντων λιθίου.

 

Αναβαθμίζουμε συνεχώς τις εγκαταστάσεις μας με επενδύσεις σε εξοπλισμό, αυτοματοποιημένα συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό έτσι ώστε να επεκτείνουμε την παραγωγική ικανότητα της Sunlight. Μέχρι το 2023, θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις στη μονάδα ανακύκλωσης της Sunlight Group με σκοπό να διπλασιαστεί η παραγωγική δυναμικότητα της. Η αύξηση θα υποστηρίξει περαιτέρω τις δεσμεύσεις και τους στόχους της Sunlight για τη βιωσιμότητα, καθώς η εταιρεία θα ανακυκλώνει και θα διαφυλάσσει ακόμη περισσότερους φυσικούς πόρους.

H πρωτοβουλία «Green Mission»

Η ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέος στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές αδυναμίες και προβλήματα στην εφαρμογή των ενδεδειγμένων πρακτικών και των διεθνών κανόνων.

Με στόχο τη βελτίωση του τρόπου ανακύκλωσης παλιών συσσωρευτών, γεννήθηκε η ιδέα του “Green Mission”. H Sunlight Group και δεκάδες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην "Πράσινη Αποστολή" και μοιράζονται την τεχνογνωσία τους, προκειμένου η ανακύκλωση να γίνεται χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Πιστοποιήσεις

Μονάδα Ανακύκλωσης Sunlight Group

Ελλάδα

Μονάδα Ανακύκλωσης Sunlight Group

Κομοτηνή, Ελλάδα

ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής 691 00 T: +30 25310 82460