Πίσω

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (εφεξής, «Sunlight Group»), που εδρεύει στην Κηφισιά, Αθήνα (Θηβαΐδος 22) με Τ.Κ.: 14564, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (εφεξής, «ΓΚΔΠ») και την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας:

• Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως όνομα, επώνυμο.

• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου.

• Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας, όπως κατάρτιση και προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, χρόνια προϋπηρεσίας, απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχία, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.

• Λοιπές πληροφορίες για εσάς, όπως αυτές μπορεί να προκύπτουν από την επιστολή ενδιαφέροντος.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα με σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που εκδηλώσατε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. Στην περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιον άλλο σκοπό, θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα και εκ των προτέρων και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον αυτό απαιτείται.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς (Άρθρο 6, παρ. 1β΄ ΓΚΠΔ).

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από το υπεύθυνο και εξουσιοδοτημένο προς αυτό προσωπικό μας, καθώς και συνεργάτες μας, οι οποίοι δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από εμάς για όσο χρόνο απαιτείται για την πλήρωση της εκάστοτε θέσης εργασίας και σε κάθε περίπτωση για ένα (1) έτος από τη συλλογή τους, εκτός και εάν μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή τους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως επίσης και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους,

• το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών,

• το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),

• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

• το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων της απευθείας μεταφοράς σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ή σε ένα συγκροτημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο (π.χ. USB),

• το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

• το δικαίωμα να αποσύρετε τυχόν συγκατάθεση που έχετε δώσει οποτεδήποτε και δωρεάν.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Sunlight Group στο e-mail privacy@sunlight.gr ή/και στην ταχυδρομική διεύθυνση Θηβαΐδος 22, Κηφισιά, Αθήνα, με Τ.Κ.: 14564. Θα απαντήσουμε στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) επιπλέον μηνών, εφόσον αυτό επιβάλλεται από την πολυπλοκότητα του αιτήματος ή το γενικότερο αριθμό των ληφθέντων αιτημάτων.