Διαφάνεια

Πιστεύουμε στην πλήρη Διαφάνεια.

Στη Sunlight Group, λειτουργούμε επιχειρηματικά με τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογικής συμπεριφοράς. Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας αντανακλά τη δέσμευσή μας να λειτουργούμε με πλήρη διαφάνεια και συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες και τους κανονισμούς. Αυτή η δέσμευση αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων και θυγατρικών μας, και διέπει τις σχέσεις μας με πελάτες, επενδυτές, συνεργάτες, προμηθευτές, υπαλλήλους, καθώς και ρυθμιστικές και άλλες αρχές.

Το έγγραφο του Κώδικα Δεοντολογίας είναι δομημένο γύρω από τις κοινές μας αξίες: Καινοτομία, Ευελιξία, Ακεραιότητα, Δημιουργία Αξίας και Αποφάσεις Βάσει Δεδομένων. Βασίζεται στις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακρίβειας. Και διέπει ολόκληρο το οικοσύστημα της Sunlight για την προστασία της φήμης, των περιουσιακών στοιχείων και της επωνυμίας της εταιρείας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Sunlight Group περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, δεοντολογικά και με διαφάνεια, με σκοπό την επίτευξη των στόχων μας. Γιατί για εμάς, ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνουμε αποτελέσματα είναι εξίσου σημαντικός με τα ίδια τα αποτελέσματα.

Οι πολιτικές της Sunlight Group

Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, όπως ισχύει σήμερα, αποτελεί προτεραιότητα για την Sunlight Group.

 

Για το σκοπό αυτό, η Sunlight Group έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες Πολιτικές και Διαδικασίες Συμμόρφωσης, με στόχο την προστασία του Ομίλου και του προσωπικού του από τυχόν αρνητικές συνέπειες λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν σημαντικά τη φήμη του και την εμπιστοσύνη που υπάρχει με τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.

 

Οι Πολιτικές Συμμόρφωσης εγκρίνονται από την Επιτροπή Συμμόρφωσης του Ομίλου και είναι δεσμευτικές για όλες τις εταιρείες του. Ο Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την επικαιροποίησή τους, ενώ η αποτελεσματική εφαρμογή τους εξαρτάται από όλο το προσωπικό και τη διοίκηση του Ομίλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το: compliance@sunlight.gr     

Στη Sunlight Group, δραστηριοποιούμαστε με τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και ηθικής συμπεριφοράς.

Όλες οι πολιτικές μας