Πίσω

Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις


SUNLIGHT GROUP ENERGY STORAGE SYSTEMS

SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Α. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

 

1.1. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί όροι») ισχύουν για κάθε εντολή αγοράς («ΕΑ») που υποβάλλεται από την Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (ο «Αγοραστής») είτε για την ίδια είτε για λογαριασμό των θυγατρικών της και για κάθε παράδοση αγαθών και υπηρεσιών στον Αγοραστή απόκάθε προμηθευτή και πάροχο υπηρεσιών του («Προμηθευτές»).

1.2. Οι Γενικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των προσφορών και των ΕΑ και των επιβεβαιώσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στον Αγοραστή. Αποκλίσεις από τους Γενικούς όρους ισχύουν μόνο εάν έχουν προηγουμένως επιβεβαιωθεί εγγράφως από τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής δεν δεσμεύεται από τους όρους λειτουργίας και τους όρους παραδόσεων του Προμηθευτή ή από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηρίωσης του Προμηθευτή που προορίζεται να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει τους Γενικούς όρους.

 

2. Προσφορές και ΕΑ

 

2.1 Όλες οι προσφορές που λαμβάνουμε από τον Προμηθευτή πρέπει να είναι δεσμευτικές για τον Προμηθευτή και να μας παραδίδονται χωρίς καμία επιβάρυνση ή κόστος.

2.2. Δεν θα αποζημιώνουμε τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε προετοιμασία και παρουσίαση προσφορών, σεμιναρίων, συναντήσεων, προσχεδίων, εξόδων μεταφοράς και διαμονής ή άλλων εξόδων που αφορούν προσφορές και ΕΑ, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

2.3. Τυχόν τροποποιήσεις, αλλαγές πεδίου εφαρμογής και προσθήκες σε ΕΑ και άλλες σχετικές δηλώσεις θα είναι δεσμευτικές για τον Αγοραστή μόνο εάν υποβληθούν εγγράφως.

2.4. Εάν ο Προμηθευτής δεν αποδεχτεί την ΕΑ μας εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της, έχουμε το δικαίωμα είτε να εξετάσουμε την ΕΑ, όπως θα γινόταν αποδεκτή από τον Προμηθευτή, είτε να ακυρώσουμε την ΕΑ δωρεάν.

 

3. Παράδοση αγαθών και υπηρεσιών

 

3.1. Ο Προμηθευτής συμφωνεί να παραδίδει τα αγαθά και να παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες χρόνους και λοιπούς όρους παράδοσης.

3.2. Ο Προμηθευτής οφείλει, με δικά του έξοδα, να συσκευάσει, να φορτώνει και να παραδίδει δεόντως τα αγαθά στον τόπο παραλαβής που αναφέρεται στην ΕΑ («Τόπος παράδοσης»). Δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται χρεώσεις φορτίου, μεταφοράς, ασφάλισης, αποστολής, αποθήκευσης, διακίνησης, επισταλίας, μεταφοράς με φορτηγό, συσκευασίας ή άλλες χρεώσεις, εκτός εάν προβλέπεται στην ισχύουσα ΕΑ ή εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά από τον Αγοραστή.

3.3. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να χειρίζεται όλα τα υλικά που παρέχονται από τον Αγοραστή (δείγματα, έγγραφα κ.λπ.) με τον απαραίτητο βαθμό προσοχής και επιμέλειας και υποχρεούται να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για τα εν λόγω υλικά έναντι τυχόν απώλειας, κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ. στην τιμή αντικατάστασης αυτών.

 

4. Τιμές, Τιμολόγια, Όροι πληρωμής

 

4.1. Όλες οι τιμές θα αναγράφονται στην ΕΑ ως σταθερές τιμές μη συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντα ΦΠΑ, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά εγγράφως στην ΕΑ.

4.2. Οι τιμές που αναφέρονται στην ΕΑ είναι τελικές και περιλαμβάνουν τυχόν έξοδα που απαιτούνται για τυχόν απαραίτητα πιστοποιητικά, σχέδια, εκτιμήσεις, κ.λπ., στη γλώσσα που απαιτείται και έχει συμφωνηθεί με τον Αγοραστή.

4.3. Όλες οι τιμές αφορούν δωρεάν παράδοση στον τόπο παράδοσης, σύμφωνα με τους όρους αποστολής που συμφωνούνται στην ΕΑ.

4.4. Κάθε τιμολόγιο που παραδίδεται από τον Προμηθευτή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Αγοραστή. Κάθε τιμολόγιο πρέπει να αποστέλλεται από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή αμέσως.

4.5. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους πληρωμής. Οι πληρωμές δεν θεωρούνται επιβεβαίωση ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι σύμφωνα με τις συμφωνημένες προδιαγραφές.

4.6. Σε περίπτωση που η προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών αποτελεί μέρος ενός έργου, οι τμηματικές πληρωμές στον Προμηθευτή θα υπόκεινται στην τελική έγκριση του έργου από τον Αγοραστή και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το συνολικό πρόγραμμα πληρωμών του έργου.

5. Ημερομηνίες, Προθεσμίες

 

5.1. Ο χρόνος είναι ύψιστης σημασίας όσον αφορά την παράδοση των αγαθών και την παροχή των υπηρεσιών. Τα αγαθά θα παραδίδονται και οι υπηρεσίες θα παρέχονται έως την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στην ΕΑ ή έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά.

5.2. Ο Αγοραστής μπορεί, ανά πάσα στιγμή πριν από την ημερομηνία παράδοσης, κατόπιν ειδοποίησης του Προμηθευτή και για εύλογη αιτία ή λόγω αδυναμίας του Προμηθευτή να συμμορφωθεί με τους Γενικούς όρους, να ακυρώσει ή να αλλάξει μια ΕΑ ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.

  

6. Ποινικές ρήτρες

 

6.1. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιήσει αμέσως τον Αγοραστή σε περίπτωση που εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει μια προθεσμία παράδοσης.

6.2. Όταν ο Προμηθευτής δεν τηρήσει μια προθεσμία παράδοσης, θα καταβάλλει ποινική ρήτρα ίση με το 0,5% κάθε τιμολογίου για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Η πληρωμή ή η αφαίρεση της ποινικής ρήτρας δεν θα απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την υποχρέωσή του να ολοκληρώσει και να παράσχει τα αγαθά ή από οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις ή ευθύνες δυνάμει της ΕΑ.

 

7. Επιθεώρηση, Αποδοχή

 

7.1. Ο Αγοραστής δικαιούται να επιθεωρήσει όλα τα αποστελλόμενα αγαθά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο Αγοραστής έχει στη διάθεσή του τριάντα (30) ημέρες («Περίοδος επιθεώρησης») μετά την παράδοση των αγαθών στον Τόπο παράδοσης ή την εκτέλεση των υπηρεσιών, για να προβεί στην εν λόγω επιθεώρηση. Μετά από μια τέτοια επιθεώρηση, ο Αγοραστής είτε θα αποδεχτεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες («Αποδοχή») είτε θα τα απορρίψει. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιεσδήποτε τμηματικές, καθ’ υπέρβαση ή ελλιπείς παραδόσεις και παραδόσεις οποιωνδήποτε κατεστραμμένων ή ελαττωματικών αγαθών. Επιπλέον, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που δεν συμμορφώνονται με τις συμφωνημένες προδιαγραφές.

7.2. Η επιθεώρηση των αγαθών θα αφορά εμφανή ελαττώματα. Τυχόν κρυφά ελαττώματα θα γνωστοποιούνται αμέσως μόλις εντοπιστούν, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη πορεία των εργασιών.

7.3. Η μεταβίβαση της κυριότητας επί των αγαθών στον Αγοραστή δεν συνιστά Αποδοχή των αγαθών αυτών από τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής θα ενημερώσει τον Προμηθευτή, εντός της Περιόδου επιθεώρησης, για τυχόν αγαθά ή υπηρεσίες που απορρίπτονται, καθώς και για τους λόγους της απόρριψης. Η επιθεώρηση, η δοκιμή ή η Αποδοχή ή η χρήση των αγαθών ή υπηρεσιών από τον Αγοραστή δεν θα περιορίζει ή επηρεάζει με άλλο τρόπο τις υποχρεώσεις εγγύησης του Προμηθευτή που απορρέουν από το παρόν αναφορικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και οι εγγυήσεις αυτές θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την επιθεώρηση, τη δοκιμή, την Αποδοχή και τη χρήση των αγαθών ή υπηρεσιών.

7.4. Ο Αγοραστής δικαιούται να επιστρέψει τα απορριφθέντα αγαθά στον Προμηθευτή με έξοδα του τελευταίου και αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο απώλειας διεκδικώντας, κατά την κρίση του Αγοραστή, είτε: i) πλήρη πίστωση ή επιστροφή όλων των ποσών που καταβλήθηκαν από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή για τα απορριφθέντα αγαθά ή ii) την αντικατάστασή τους με άλλα αγαθά που θα παραληφθούν εντός της χρονικής περιόδου που θα ορίσει ο Αγοραστής. Η κυριότητα των απορριφθέντων αγαθών που επιστρέφονται στον Προμηθευτή θα μεταβιβαστεί στον Προμηθευτή κατά την παράδοση και τα εν λόγω αγαθά δεν θα αντικαθίστανται από τον Προμηθευτή, εκτός εάν ληφθούν σχετικές γραπτές οδηγίες από τον Αγοραστή. Όλα τα παραπάνω δικαιώματα δεν θίγουν το δικαίωμα του Αγοραστή να διεκδικήσει περαιτέρω αποζημίωση για οποιεσδήποτε ζημίες και έξοδα ή απώλεια εισοδήματος.

 

8. Συσκευασία

 

Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει κατάλληλη συσκευασία για τα παρεχόμενα αγαθά του με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη. Ο Αγοραστής είναι μια εταιρεία πιστοποιημένη κατά το πρότυπο DIN EN ISO 14001: 2015. Ως εκ τούτου, απαιτεί από τους Προμηθευτές της να παρέχουν συσκευασίες που σέβονται το περιβάλλον.

 

9. Κίνδυνος, Τίτλος

 

Ανεξάρτητα από τους συμφωνημένους όρους σχετικά με την τιμή, η κυριότητα και ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς θα μεταβιβάζονται στον Αγοραστή, σε περίπτωση παράδοσης χωρίς εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, κατά την παραλαβή των αγαθών στο Τόπο παράδοσης σύμφωνα με τους όρους INCOTERMS 2020 που έχουν συμφωνηθεί και σε περίπτωση παράδοσης με εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αποδοχής. Η θέση σε λειτουργία ή η χρήση δεν αντικαθιστά τη δήλωση αποδοχής του Αγοραστή.

 

10. Ασφάλεια, Προστασία του περιβάλλοντος

 

Όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παραδίδονται στον Αγοραστή, ο Προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των αγαθών και των υπηρεσιών με τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων.

 

11. Εγγυήσεις προϊόντων/υπηρεσιών

 

11.1. Οι εγγυήσεις του Προμηθευτή για τα παραδοθέντα αγαθά/υπηρεσίες θα αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία τελικής αποδοχής των εν λόγω αγαθών/υπηρεσιών.

11.2. Ο Προμηθευτής εγγυάται στον Αγοραστή ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης των αγαθών, όλα τα αγαθά που παρέχονται δυνάμει του παρόντος θα είναι: i) εμπορεύσιμης ποιότητας· ii) κατάλληλα για τους επιδιωκόμενους σκοπούς· iii) καινούργια, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τον Αγοραστή· iv) απαλλαγμένα από ελαττώματα στον σχεδιασμό, τα υλικά και την κατασκευή τους· v) σε αυστηρή συμμόρφωση με τις συμφωνημένες προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, γραφημάτων ή άλλων ειδικών απαιτήσεων)· vi) ελεύθερα από τυχόν εμπράγματα βάρη ή δεσμεύσεις επί της κυριότητάς τους· vii) σύμφωνα με τυχόν δείγματα που έχει παράσχει ο Αγοραστής· και viii) σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, πρότυπα και κώδικες.

11.3. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες: i) επιδεικνύοντας τον βαθμό επαγγελματισμού, δεξιότητας, επιμέλειας, φροντίδας, σύνεσης, κρίσης και ακεραιότητας που θα αναμενόταν εύλογα από έναν εξειδικευμένο και έμπειρο πάροχο υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες με τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους· ii) σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές και όλες τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές, τους κανονισμούς και τους κώδικες δεοντολογίας του Αγοραστή που ισχύουν για τον Προμηθευτή· και iii) χρησιμοποιώντας μόνο προσωπικό με τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, την εξειδίκευση και τα προσόντα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών.

11.4. Ο Προμηθευτής εγγυάται περαιτέρω στον Αγοραστή ότι όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των παραδοτέων) δεν θα παραβιάζουν ή προσβάλλουν ποτέ κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

11.5. Ο Προμηθευτής θα εκχωρήσει στον Αγοραστή όλες τις εγγυήσεις και τις πιστοποιήσεις του κατασκευαστή για αγαθά που δεν έχουν κατασκευαστεί από ή για τον Προμηθευτή και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται από τους εν λόγω τρίτους κατασκευαστές για την εκχώρηση των σχετικών εγγυήσεων στον Αγοραστή.

11.6. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις εγγυήσεις του Προμηθευτή που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 11, και με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή επανορθωτικού μέτρου που διαθέτει ο Αγοραστής (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αποζημίωσης του Αγοραστή βάσει του παρόντος), ο Προμηθευτής, κατά την κρίση του Αγοραστή και με έξοδα του Προμηθευτή, θα επιστρέψει την τιμή αγοράς ή θα διορθώσει ή αντικαταστήσει τα επηρεαζόμενα αγαθά ή θα παράσχει εκ νέου τις επηρεαζόμενες υπηρεσίες, εντός 10 ημερών από την ειδοποίηση που θα αποστείλει ο Αγοραστής στον Προμηθευτή σχετικά με την παραβίαση της εγγύησης. Όλα τα συναφή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επανεκτέλεσης των παραγγελιών, των εξόδων επιθεώρησης των αγαθών και υπηρεσιών, μεταφοράς των αγαθών από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή και επιστροφής τους στον Αγοραστή, και των εξόδων που προκύπτουν από διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. Εάν τα αγαθά διορθωθούν ή αντικατασταθούν, οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 11 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ως προς τα διορθωμένα ή αντικατασταθέντα αγαθά για μια περαιτέρω ίσης διάρκειας περίοδο εγγύησης που θα αρχίζει από την ημερομηνία Αποδοχής των διορθωμένων ή αντικατασταθέντων αγαθών από τον Αγοραστή. Εάν ο Προμηθευτής δεν επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα αγαθά εντός των προθεσμιών που ορίζονται παραπάνω ή σε επείγουσες περιπτώσεις, ειδικά όταν τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργική ασφάλεια ή για σκοπούς αποτροπής μιας εξαιρετικά μεγάλης ζημιάς ή απώλειας ή για την αφαίρεση ασήμαντων ελαττωμάτων, ο Αγοραστής μπορεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα αγαθά με έξοδα του Προμηθευτή.

11.7. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε αγαθά που παρέχονται από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή αποτελέσουν αντικείμενο αξίωσης ή ισχυρισμού για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ο Προμηθευτής, κατ’ επιλογήν του και με δικά του έξοδα, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή επανορθωτικού μέτρου που διαθέτει (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αποζημίωσης του Αγοραστή βάσει του παρόντος), θα παράσχει εγκαίρως στον Αγοραστή μια εμπορικά εύλογη εναλλακτική επιλογή, ενώ θα του παράσχει επίσης το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα εν λόγω αγαθά, να αντικαταστήσει τα εν λόγω αγαθά με άλλα εναλλακτικά τα οποία δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα και ικανοποιούν τον Αγοραστή ή να τροποποιήσει τα εν λόγω αγαθά (χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργικότητά τους), έτσι ώστε να μην παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα.

 

12. Ασφάλιση

 

12.1. Ο Προμηθευτής εγγυάται και δηλώνει στον Αγοραστή ότι έχει συνάψει, με αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστήρια συμβόλαια με ποσά κάλυψης τα οποία θα διατηρούσε ένας συνετός προμηθευτής αγαθών και υπηρεσιών, παρόμοια με αυτά που παρέχονται δυνάμει του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, επαγγελματικής ασφάλισης αστικής ευθύνης για σφάλματα και παραλείψεις και πλήρους εμπορικής γενικής ασφάλισης αστικής ευθύνης (συμπεριλαμβανομένης κάλυψης για αστική ευθύνη προϊόντων, ασφάλιση παντός κινδύνου και ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου).

12.2. Επιπλέον, ο Προμηθευτής θα συνάπτει και θα διατηρεί, με δικά του έξοδα, οποιαδήποτε ασφαλιστήρια συμβόλαια και καλύψεις που μπορεί να απαιτήσει ευλόγως και κατά διαστήματα ο Αγοραστής. Ο Προμηθευτής θα προσκομίσει αμέσως στον Αγοραστή, όπως και όταν του ζητηθεί, γραπτή απόδειξη αυτής της ασφάλισης. Εάν του ζητηθεί, ο Αγοραστής θα προσδιορίζεται ως πρόσθετος ασφαλισμένος σε οποιαδήποτε τέτοια συμβόλαια.

 

13. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Όλα τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε παραδοτέο θα ανήκουν στον Αγοραστή και θα είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από οποιαδήποτε βάρη και επιβαρύνσεις κατά την είσπραξη της πληρωμής από τον Προμηθευτή για κάθε παραδοτέο. Στον βαθμό που τυχόν Παραδοτέα περιέχουν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής δια του παρόντος παραχωρεί στον Αγοραστή μια παγκόσμια, ατελή, μη αποκλειστική, διαρκή άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής αυτής της πνευματικής ιδιοκτησίας που αποτελεί μέρος των παραδοτέων. Ο Προμηθευτής συμφωνεί να παρέχει στον Αγοραστή οποιαδήποτε βοήθεια την οποία μπορεί εύλογα να ζητήσει για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων που περιγράφονται στο παρόν.

 

14. Αποζημιώσεις

 

Ο Προμηθευτής θα αποζημιώνει, θα προστατεύει και θα υπερασπίζεται τον Αγοραστή και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους και τους εντολοδόχους του («Αποζημιούμενα μέρη του Αγοραστή») από και κατά τυχόν αξιώσεων, προστίμων, απωλειών, αγωγών, ζημιών, εξόδων, νομικών αμοιβών και όλων των λοιπών υποχρεώσεων που μπορεί να βαρύνουν ή θα προκύψουν σε βάρος των Αποζημιούμενων μερών του Αγοραστή ή οποιωνδήποτε εξ αυτών, τα οποία προκύπτουν από: α) θάνατο, σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημιά σε εμπράγματη ή υλική προσωπική περιουσία που προκύπτει από τη χρήση ή οποιοδήποτε πραγματικό ή υποτιθέμενο ελάττωμα στα αγαθά ή τις υπηρεσίες ή από τη μη συμμόρφωση των αγαθών ή των υπηρεσιών με τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο παρόν· β) οποιαδήποτε αξίωση ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες παραβιάζουν ή προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου· γ) οποιαδήποτε εσκεμμένη, εσφαλμένη ή εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Προμηθευτή ή οποιουδήποτε από τους υπεργολάβους του· δ) παραβίαση από τον Προμηθευτή οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων Γενικών όρων· ή ε) τυχόν εμπράγματα βάρη ή επιβαρύνσεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες.

 

15. Εμπιστευτικότητα

 

15.1 Όλες οι μη δημόσιες, εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες του Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εμπορικών μυστικών, πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικών πληροφοριών, προδιαγραφών, δειγμάτων, μοτίβων, σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων, εγγράφων, δεδομένων, επιχειρηματικών λειτουργιών, καταλόγων του Προμηθευτή, τιμών, εκπτώσεων, εμπορικών μυστικών, οι οποίες αποκαλύπτονται από ή για λογαριασμό του Αγοραστή στον Προμηθευτή, είτε αποκαλύπτονται προφορικά είτε αποκαλύπτονται ή αποκτάται πρόσβαση σε αυτές μέσω γραπτών, ηλεκτρονικών ή άλλης μορφής μέσων, και ανεξάρτητα από το εάν επισημαίνονται, ονομάζονται ή προσδιορίζονται διαφορετικά ως «εμπιστευτικές», σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς όρους, είναι αυστηρά εμπιστευτικές, παρέχονται αποκλειστικά με σκοπό την εφαρμογή των παρόντων Γενικών όρων και δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε κανένα πρόσωπο, εκτός εάν αυτό έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Αγοραστή εγγράφως. Κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, ο Προμηθευτής θα επιστρέψει αμέσως όλα τα έγγραφα και άλλα υλικά που έλαβε από τον Αγοραστή.

15.2 Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για πληροφορίες: α) που ήταν δημοσιοποιημένες, χωρίς υπαιτιότητα του Προμηθευτή, κατά ή μετά τον χρόνο που οι εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες κοινοποιήθηκαν στον Προμηθευτή από τον Αγοραστή· β) οι οποίες ήταν δικαιωματικά γνωστές στον Προμηθευτή χωρίς καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας κατά τον χρόνο της γνωστοποίησης στον Προμηθευτή από τον Αγοραστή, όπως αποδεικνύεται εγγράφως· ή γ) τις οποίες έλαβε δικαιωματικά ο Προμηθευτής από τρίτο μέρος, χωρίς το τελευταίο να του έχει επιβάλει παρόμοιους περιορισμούς, και η αποκάλυψη των οποίων από το τρίτο μέρος δεν συνιστά παραβίαση υποχρέωσης του εν λόγω τρίτου μέρους προς τον Αγοραστή, όπως αποδεικνύεται εγγράφως.

 

16. Προστασία δεδομένων

 

16.1 Ο Αγοραστής θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Προμηθευτή μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Ο Προμηθευτής έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου του Αγοραστή, όπως ισχύει επί του παρόντος. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει και να τροποποιήσει την εν λόγω Πολιτική απορρήτου, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες απαιτήσεις.

16.2 Ο Προμηθευτής εγγυάται και δηλώνει ότι θα αποκαθιστά πλήρως οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκληθεί στον Αγοραστή είτε από τον ίδιο τον Προμηθευτή είτε από στελέχη ή υπαλλήλους ή συνεργάτες του (εργολάβοι ή εντολοδόχοι) λόγω παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

16.3 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Αγοραστή, ο Προμηθευτής θα θεωρεί ότι ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει πρόσθετη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον ζητηθεί από τον Αγοραστή.

 

17. Οικονομικές Κυρώσεις και Έλεγχος του εμπορίου

 

17.1 Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι:

i) θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τα εμπάργκο ή τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για τις οικονομικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές κυρώσεις («Κυρώσεις»), καθώς και με όλους τους νόμους και κανονισμούς για τον έλεγχο του εμπορίου («Νόμοι ελέγχου του εμπορίου») που θεσπίζονται ή επιβάλλονται το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οποιαδήποτε άλλη σχετική κυβέρνηση ή αρμόδια αρχή,

ii) δεν θα προβαίνει εν γνώσει του σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να υποχρεώσει τον Αγοραστή να παραβεί τις Κυρώσεις ή τους Νόμους ελέγχου του εμπορίου,

iii) θα παρέχει στον Αγοραστή κάθε βοήθεια, έγγραφα και πληροφορίες που μπορεί εύλογα να ζητήσει,

iv) θα ειδοποιεί εγγράφως τον Αγοραστή μόλις αντιληφθεί τυχόν πραγματική ή πιθανή έρευνα/παραβίαση σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία ή οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση οποιουδήποτε από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας σχετικά με:

- το καθεστώς κυρώσεων, π.χ. τη συμπερίληψη σε κατάλογο Κυρώσεων σε οποιαδήποτε ισχύουσα δικαιοδοσία (όπως αναφέρεται στο σημείο (i) ανωτέρω),

- το καθεστώς ελέγχου του εμπορίου, π.χ. εγγραφή σε κατάλογο απαγορευμένων μερών.

17.2 Ο Αγοραστής δικαιούται να τερματίσει αμέσως οποιαδήποτε σχέση με τον Προμηθευτή εάν ο Αγοραστής, ενεργώντας καλή τη πίστη, θεωρεί ότι ο Προμηθευτής ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Προμηθευτή έχει παραβιάσει τους Νόμους περί οικονομικών κυρώσεων ή ελέγχου του εμπορίου ή οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή συμφωνία που περιέχεται στο παρόν άρθρο 17.

17.3 Ο Προμηθευτής θα αποζημιώνει και θα υπερασπίζεται τον Αγοραστή έναντι όλων και οποιασδήποτε αξίωσης, ένδικου μέσου, διαδικασίας, τιμωρίας, έρευνας, ποινής και προστίμου οποιουδήποτε είδους που προκαλείται λόγω παραβίασης από τον Προμηθευτή οποιασδήποτε διάταξης των Νόμων περί οικονομικών κυρώσεων ή ελέγχου του εμπορίου και του παρόντος άρθρου 17. Το άρθρο 17 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σχέσης μεταξύ Αγοραστή και Προμηθευτή.

 

18. Καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

 

18.1 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

(A)       Ως «Νόμοι κατά της διαφθοράς» νοείται κάθε εφαρμοστέος εθνικός ή ξένος νόμος κατά της δωροδοκίας, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των σχετικών αποφάσεων, διαταγμάτων ή κανονισμών όπως ισχύουν κατά καιρούς.

(B)       Ως «Προσωπικό του Προμηθευτή» νοούνται τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι του Προμηθευτή, οι άμεσοι ή έμμεσοι δικαιούχοι, οι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπεργολάβων ή/και των αντιπροσώπων του.

18.2 Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι γνωρίζει τους Νόμους κατά της διαφθοράς και ούτε ο Προμηθευτής ούτε οποιοδήποτε Προσωπικό του Προμηθευτή δεν έχουν ασκήσει ή ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που θα συνιστούσε παραβίαση των Νόμων περί διαφθοράς ή που θα καθιστούσε άλλως υπεύθυνο τον Αγοραστή, τους εκπροσώπους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες του για παραβίαση των Νόμων κατά της διαφθοράς.

18.3 Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι σε σχέση με οποιαδήποτε αγαθά και/ή υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους:

i) Ο Προμηθευτής θα διασφαλίσει ότι το Προσωπικό του Προμηθευτή δεν θα καταβάλλει, δεν θα προσφέρει, δεν θα υπόσχεται ότι θα καταβάλει και δεν θα επιτρέπει την πληρωμή, είτε άμεσα είτε έμμεσα, οποιωνδήποτε δώρων, χρημάτων ή άλλων πραγμάτων και ανταμοιβών ή οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας κατά παράβαση των Νόμων κατά της διαφθοράς.

ii) Ο Προμηθευτής θα τηρεί για περίοδο δέκα (10) ετών σωστά και ακριβή βιβλία και αρχεία και, γενικά, λογαριασμούς στους οποίους θα αναγράφονται όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιαδήποτε πώληση ή υπηρεσία που παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους με σαφήνεια και ακρίβεια και θα παρέχει αντίγραφα αυτών στον Αγοραστή ή στους εκπροσώπους του, κατόπιν αιτήματός τους. Ο Προμηθευτής υπόσχεται να μην παρέχει στον Αγοραστή ανακριβή έγγραφα και αρχεία σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείται σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους.

18.4 Ο Αγοραστής δικαιούται να τερματίσει αμέσως οποιαδήποτε σχέση με τον Προμηθευτή εάν ο Αγοραστής, ενεργώντας καλή τη πίστη, θεωρεί ότι ο Προμηθευτής ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Προμηθευτή έχει παραβιάσει τους νόμους κατά της διαφθοράς ή οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή συμφωνία που περιέχεται στο παρόν άρθρο 18.

18.5 Ο Προμηθευτής θα αποζημιώνει και θα υπερασπίζεται τον Αγοραστή έναντι όλων και οποιασδήποτε αξίωσης, ένδικου μέσου, διαδικασίας, τιμωρίας, έρευνας, ποινής και προστίμου οποιουδήποτε είδους που προκαλείται λόγω παραβίασης από τον Προμηθευτή οποιασδήποτε διάταξης των Νόμων κατά της διαφθοράς και του παρόντος άρθρου 18. Το άρθρο 18 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σχέσης μεταξύ Αγοραστή και Προμηθευτή.

 

19. Συμμόρφωση με τις Πολιτικές και τον Κώδικα δεοντολογίας του Αγοραστή

 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις Πολιτικές Συμμόρφωσης και τις Διαδικασίες του Αγοραστή, όπως ισχύουν επί του παρόντος. Η μη συμμόρφωση με αυτή τη δέσμευση συνιστά σοβαρή παραβίαση της συμβατικής σχέσης μεταξύ των Μερών και παρέχει το δικαίωμα στον Αγοραστή να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος αποζημίωσης του Αγοραστή για όλες τις ζημίες που υπέστη λόγω αυτής της καταγγελίας.

 

20. Τροποποιήσεις των Γενικών Όρων

 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 1.2. και 2.3. του παρόντος, όλες οι τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών όρων, καθώς και τυχόν αποκλίσεις από αυτούς ή συμπληρωματικές συμφωνίες σε σχέση με αυτούς πρέπει να πραγματοποιούνται εγγράφως.

 

 

21. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 

Οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν από ή αφορούν τη σχέση μεταξύ Αγοραστή και Προμηθευτή σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων, θα διευθετούνται φιλικά. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό για διάστημα ενός μηνός, το θέμα θα παραπέμπεται και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα). Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται από κάθε άποψη από το ουσιαστικό δίκαιο της Ελλάδας.

 

22. Ακυρότητα όρων

 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών όρων είναι ή καταστεί άκυρη, δεν θα επηρεαστεί η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων. Τόσο ο Αγοραστής όσο και ο Προμηθευτής υποχρεούνται να αντικαταστήσουν την άκυρη διάταξη με μια διάταξη που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την άκυρη διάταξη ως προς το οικονομικό της αποτέλεσμα.Β. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί όροι») καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία («Sunlight Group») αποδέχεται τις εντολές αγοράς από τους πελάτες της (ο «Πελάτης»). Η πώληση προϊόντων από την Sunlight Group στον Πελάτη και τα αντίστοιχα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών θα διέπονται αποκλειστικά από τους παρόντες Γενικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των προτιμολογίων, προσφορών ή άλλων εγγράφων τεκμηρίωσης της Sunlight Group που εκδίδονται από την Sunlight Group, κατά περίπτωση, μέσω των οποίων γίνονται δεκτές οι εντολές αγοράς από την Sunlight Group.

1.2 Οι παρόντες Γενικοί όροι υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται από τον Πελάτη, ακόμη και αν η Sunlight Group δεν απορρίψει ρητά οποιουσδήποτε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που θα ορίσει ο Πελάτης. Οι αποκλίσεις από τους Γενικούς όρους ισχύουν μόνο εάν έχουν προηγουμένως επιβεβαιωθεί εγγράφως από την Sunlight Group.

1.3 Οποιεσδήποτε προφορικές συμφωνίες, δηλώσεις ή δεσμεύσεις διανομέων, αντιπροσώπων ή υπαλλήλων της Sunlight Group δεν θα δεσμεύουν την Sunlight Group, εκτός εάν επιβεβαιωθούν εγγράφως.

2. Περιγραφή των προϊόντων

2.1. Πληροφορίες ή δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, που παρέχονται σε προσφορές, φυλλάδια, καταλόγους, έντυπα και φωτογραφίες δεν θα είναι δεσμευτικά, εκτός εάν χαρακτηρίζονται ρητώς ως δεσμευτικά. Οποιεσδήποτε μικρές αποκλίσεις σε σχήματα, σχέδια, διαστάσεις και βάρη, κατανάλωση και ονομαστική ισχύ, κ.λπ. θα θεωρούνται πλήρως αποδεκτές από τον Πελάτη.

2.2 Η Sunlight Group μπορεί να κάνει αλλαγές στα Προϊόντα χωρίς να υποχρεούται να κάνει τέτοιες αλλαγές σε οποιοδήποτε Προϊόν το οποίο κατασκευάστηκε πριν από την εφαρμογή των αλλαγών αυτών. Ανά πάσα στιγμή πριν από την παράδοση οποιωνδήποτε προϊόντων τα οποία έχει παραγγείλει ο Πελάτης (με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί από την Sunlight Group), τα προϊόντα θα υπόκεινται σε αλλαγές και τροποποιήσεις όσον αφορά την κατασκευή και τον σχεδιασμό, οι οποίες δεν θα βλάπτουν τη σωστή λειτουργία του προϊόντος ή την προοριζόμενη χρήση του από τον Πελάτη κατά τον χρόνο της σύναψης της συμφωνίας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη. Οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις δεν αποτελούν αιτία υποβολής παραπόνων και δεν δικαιολογούν την ακύρωση μιας παραγγελίας.

2.3 Τα σχέδια και τα τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα που διατίθενται στον Πελάτη θα εξακολουθούν να αποτελούν ιδιοκτησία της Sunlight Group. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Πελάτη αποκλειστικά για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανέναν άλλο τρόπο, όπως για την κατασκευή από τρίτους των αντικειμένων που απεικονίζονται ή περιγράφονται και μπορούν να αντιγραφούν, να διαβιβαστούν ή να κοινοποιηθούν σε τρίτους μόνο με τη συγκατάθεση της Sunlight Group.

3. Προσφορά, σύναψη σύμβασης

3.1 Η σύμβαση μεταξύ της Sunlight Group και του Πελάτη τίθεται σε ισχύ μόνο με την έκδοση του αντίστοιχου προτιμολογίου από την Sunlight Group, μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται η εντολή αγοράς που θα υποβληθεί από τον Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να αποδεχθεί ή να απορρίψει το εν λόγω προτιμολόγιο εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή του, διαφορετικά θα θεωρείται σιωπηρά αποδεκτό. Είτε η ρητή είτε η σιωπηρή αποδοχή του προτιμολογίου της Sunlight Group θα θεωρείται ως αποδοχή των Γενικών όρων, οι οποίοι θα είναι οι μόνοι που θα διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ των μερών.

3.2 Αφού η Sunlight Group αποδεχτεί και επιβεβαιώσει μια εντολή αγοράς για οποιοδήποτε προϊόν με την έκδοση προτιμολογίου, ο Πελάτης δεν δύναται να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μειώσει την ποσότητα των προϊόντων που παρήγγειλε χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Sunlight Group, ειδάλλως θα υπόκειται σε χρέωση ακύρωσης που θα καθορίζεται κατά την αποκλειστική κρίση της Sunlight Group.

4. Παράδοση και όροι παράδοσης

4.1 Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται από την Sunlight Group στο προτιμολόγιό της, μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται η παραγγελία, είναι κατά προσέγγιση και όχι δεσμευτικός, εκτός εάν αναφέρεται ρητά μια ημερομηνία παράδοσης ως δεσμευτική. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση δεν παρέχει το δικαίωμα στον Πελάτη να ακυρώσει την παραγγελία ή να αρνηθεί την αποδοχή/παραλαβή των Προϊόντων ή να αρνηθεί την πληρωμή των Προϊόντων.

4.2 Σε περίπτωση συμβάντος Ανωτέρας βίας, τυχόν δεσμευτικοί όροι παράδοσης που έχουν συμφωνηθεί και οι οποίοι καθορίζονται στην επιβεβαίωση της εντολής αγοράς, θα παραταθούν για το διάστημα που διαρκεί το συμβάν, εκτός εάν το συμβάν ξεπεράσει τις 120 ημέρες, οπότε η Sunlight Group μπορεί να τερματίσει την εκκρεμή παραγγελία ή παραγγελίες. Ως «Ανωτέρα βία» νοούνται γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχο οποιουδήποτε μέρους, συμπεριλαμβανομένων θεομηνιών, πολέμων, φυσικών καταστροφών, πανδημιών ή επιδημιών.

4.3 Η Sunlight Group δικαιούται να πραγματοποιεί τμηματικές παραδόσεις και να τιμολογεί ξεχωριστά τις παραδόσεις αυτές.

4.4 Εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά, όλες οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται εκ του εργοστασίου (Ex Works) της Sunlight Group, που βρίσκεται στο Ν. Όλβιο της Ξάνθης, Ελλάδα (INCOTERMS 2020). Από τη στιγμή που η Sunlight Group θα ειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε φορτίο είναι έτοιμο προς αποστολή, ο Πελάτης θα αναφέρει εντός εύλογου χρόνου την ημερομηνία ακριβούς παραλαβής, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση της Sunlight Group ότι το φορτίο είναι έτοιμο να αποσταλεί. Εάν ο Πελάτης δεν το πράξει αυτό, θα πληρώσει όλα τα επακόλουθα έξοδα αποθήκευσης, διαχείρισης, ασφάλισης, εκτελωνισμού και/ή λοιπά έξοδα της Sunlight Group.

4.5 Η Sunlight Group θα τηρεί τις τυπικές απαιτήσεις συσκευασίας που χρησιμοποιούνται συνήθως από την Sunlight Group για τη μέθοδο αποστολής που επιλέγεται για τα Προϊόντα. Συσκευασία κατάλληλη για θαλάσσια μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη ειδική συσκευασία θα παρέχεται μόνο κατόπιν ρητού αιτήματος και με έξοδα του Πελάτη.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

5.1 Όταν η Sunlight Group παρέχει ή χρησιμοποιεί λογισμικό τρίτων, το εν λόγω λογισμικό παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση εκ μέρους της Sunlight Group.

5.2 Όλα τα δικαιώματα για οποιοδήποτε σχέδιο, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, τεχνογνωσία, λογισμικό και οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία, που προστατεύονται από την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς (συλλογικά η «Πνευματική Ιδιοκτησία») επί οποιωνδήποτε Προϊόντων θα ανήκουν στη Sunlight Group, τις θυγατρικές ή τους δικαιοπαρόχους της. Η Sunlight Group, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματα επί των Προϊόντων και της Πνευματικής ιδιοκτησίας. Κανένα δικαίωμα δεν παραχωρείται στον Πελάτη σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά γραπτώς μεταξύ των Μερών.

6. Τιμές

6.1 Εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά, οι τιμές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο της Sunlight Group αφορούν παραδόσεις με όρους EX WORKS από το εργοστάσιο της Sunlight Group στο Νέο Όλβιο της Ξάνθης, Ελλάδα (INCOTERMS 2020), κατά την ημερομηνία τιμολόγησης ή την ημερομηνία έκδοσης του προτιμολογίου, κατά περίπτωση, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας κατά το εκ του νόμου προβλεπόμενο επιτόκιο. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν καμία ειδική συσκευασία, ασφάλιση, μεταφορά, δασμούς, τέλη, φόρους ή άλλα έξοδα (π.χ. εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία), εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά.

6.2 Η Sunlight Group δικαιούται να προσαρμόζει μονομερώς τους τιμοκαταλόγους που ανακοινώνει ανά πάσα στιγμή λόγω της προσαύξησης της τιμής μετάλλων (MTZ).

6.3 Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμοκατάλογοι που παρέχει η Sunlight Group βασίζονται στους αναμενόμενους ετήσιους όγκους που θα παραγγείλει ο Πελάτης, σε περίπτωση που οι όγκοι που παρήγγειλε ο Πελάτης είναι μικρότεροι από το 10% των αρχικά αναμενόμενων όγκων, η Sunlight δικαιούται να προσαρμόσει τις τιμές αναλόγως.

6.4 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που παρέχονται στα σημεία 6.2 και 6.3, η Sunlight Group διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τις ανακοινωθείσες τιμές, μεταξύ άλλων, λόγω τυχόν αλλαγών στην τιμολόγηση των πρώτων υλών ή/και των συστατικών που χρησιμοποιούνται στα Προϊόντα ή στην τιμολόγηση της ενέργειας και/ή των εξόδων μεταφοράς ή/και του κόστους εργασίας, ανά πάσα στιγμή, μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία υποβλήθηκε η παραγγελία και της ημερομηνίας τιμολόγησης. Η Sunlight Group θα κοινοποιεί στον Πελάτη οποιαδήποτε αύξηση τιμής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ. Εάν ο Πελάτης εναντιωθεί στην αύξηση της τιμής εγγράφως και το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω αύξησης, η αύξηση της τιμής δεν θα ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η Sunlight Group μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία με τον Πελάτη εφόσον αποστείλει γραπτή ειδοποίηση έως την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η προγραμματισμένη αύξηση της τιμής. Η εν λόγω καταγγελία θα ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η προγραμματισμένη αύξηση της τιμής. Τυχόν μη έγκαιρη έγγραφη εναντίωση του Πελάτη στην αύξηση της τιμής θα θεωρείται ως συναίνεση του Πελάτη στην αύξηση της τιμής.

7. Όροι πληρωμής

7.1 Η πλήρης εξόφληση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους πληρωμής που αναφέρονται στο προτιμολόγιο της Sunlight Group. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται χωρίς συμψηφισμό ή οποιουδήποτε είδους κρατήσεις, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας πληρωμής, ο Πελάτης θα θεωρείται υπερήμερος χωρίς η Sunlight Group να οφείλει να αποστείλει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή υπενθύμιση. Η αποδοχή μερικής πληρωμής από την Sunlight Group δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα να εισπράξει το υπόλοιπο που εκκρεμεί.

7.2 Εάν ο Πελάτης είναι υπερήμερος, εν μέρει ή εν όλω, ως προς τις υποχρεώσεις του, θα υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας από την ημερομηνία λήξης και μετά με επιτόκιο 7 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το σχετικό ισχύον βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πληρωμή των εν λόγω τόκων υπερημερίας δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα της Sunlight Group να αποζημιωθεί για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια και δαπάνη λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του Πελάτη.

7.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκ μέρους του Πελάτη να αποδεχτεί οποιαδήποτε παραδοτέα προϊόντα, ολόκληρη η τιμή αγοράς ή το υπόλοιπο αυτής θα καθίσταται απαιτητό προς άμεση πληρωμή.

7.4 Απαγορεύεται ρητά ο Πελάτης να συμψηφίζει προς καταβολή ποσά με ανταπαιτήσεις, εκτός εάν η ανταπαίτηση αυτή έχει αναγνωριστεί από την Sunlight Group ή έχει επιδικαστεί τελεσίδικα από αρμόδιο δικαστήριο.

7.5 Η Sunlight Group μπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη να εκδώσει τραπεζική εγγύηση, ενέγγυα πίστωση ή παρόμοιο μέσο (με την προϋπόθεση έγκρισής τους από την Sunlight Group) για να εξασφαλίσει την πληρωμή πριν από την αποστολή των παραδοτέων. Τυχόν ημερομηνίες παράδοσης θα προσαρμοστούν αναλόγως.

7.6 Η μη παράδοση ήσσονος σημασίας τμημάτων μιας παραγγελίας ή τυχόν αξιώσεις σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης έναντι της Sunlight Group δεν παρέχουν το δικαίωμα στον Πελάτη να αναβάλει ή να παρακρατήσει τις οφειλόμενες πληρωμές.

7.7 Σε περίπτωση που γίνουν γνωστές περιστάσεις οι οποίες εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για τη φερεγγυότητα ή την πιστοληπτική ικανότητα του Πελάτη, η Sunlight Group έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έως ότου ο Πελάτης εκπληρώσει αντίστοιχα τις δικές του και διακανονίσει τυχόν εκκρεμείς οφειλές προς την Sunlight Group, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν άλλες συναλλαγές, ή παράσχει εξασφαλίσεις σε σχέση με τις εν λόγω οφειλές.

8. Μεταπώληση και εξαγωγή

8.1 Η μεταπώληση προϊόντων σε άλλα μέρη από τον Πελάτη ή η (επαν)εξαγωγή σε άλλες χώρες προϋποθέτει, για ρυθμιστικούς λόγους και λόγους ευθύνης, τη γραπτή συγκατάθεση της Sunlight Group, τυχόν άρνηση χορήγησης της οποίας θα πρέπει να βασίζεται σε ορθό και ισχύοντα λόγο.

8.2 Παρόλα αυτά, ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τους κανονισμούς περί εξαγωγών και με τους νόμους και κανονισμούς της χώρας προορισμού.

9. Ανάληψη κινδύνου και μεταβίβαση κυριότητας

9.1 Από τη στιγμή που η Sunlight Group θα ειδοποιήσει ότι τα προϊόντα είναι έτοιμα για αποστολή, ο Πελάτης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους.

9.2 Η κυριότητα των προϊόντων που παρέχονται από την Sunlight Group θα περιέλθει στον Πελάτη μόνο όταν η Sunlight Group εισπράξει όλα τα εκάστοτε ποσά που οφείλει ο Πελάτης στην Sunlight Group.

10. Εγγύηση

10.1 Η Sunlight Group εγγυάται ότι τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή τους υπό κανονική χρήση και σωστή συντήρηση σύμφωνα με τη γραπτή πολιτική εγγύησης κάθε προϊόντος. Η διάρκεια αυτών των εγγυήσεων αρχίζει από την ημερομηνία τιμολόγησης.

10.2 Ο πελάτης πρέπει να εξετάζει τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους. Ο Πελάτης θα ειδοποιήσει αμέσως την Sunlight Group για τυχόν γνωστές αξιώσεις εγγύησης και θα συνεργάζεται για τη διερεύνησή τους. Τυχόν καταγγελίες για ελαττώματα πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως στην Sunlight Group την ίδια ημέρα παραλαβής των προϊόντων ή, σε περίπτωση με κρυφών ελαττωμάτων τα οποία δεν θα μπορούσαν εύλογα να έχουν εντοπιστεί κατά την παραλαβή των προϊόντων, εντός πέντε (5) ημερών από τον εντοπισμό του εν λόγω κρυφού ελαττώματος, διαφορετικά τα προϊόντα θεωρούνται εγκεκριμένα. Εάν κάποιο προϊόν αποδειχθεί ότι δεν συμμορφώνεται με την παρούσα εγγύηση κατά τη διάρκεια της ισχύουσας περιόδου εγγύησης, η Sunlight Group, κατά την αποκλειστική κρίση της, είτε θα επισκευάσει είτε θα αντικαταστήσει το Προϊόν είτε θα επιστρέψει την τιμή αγοράς που κατέβαλε ο Πελάτης για κάθε μη συμμορφούμενο Προϊόν. Η Sunlight Group διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη να επιστρέψει στην Sunlight Group τα ελαττωματικά είδη στην αρχική τους κατάσταση σε κατάλληλη συσκευασία, ενώ η διαδικασία εφοδιαστικής και τα έξοδα θα βαρύνουν την Sunlight Group.

10.3 Η Sunlight Group δεν θα έχει καμία υποχρέωση βάσει της εγγύησης που ορίζεται παραπάνω εάν ο Πελάτης:

α) δεν ειδοποιήσει εγγράφως την Sunlight Group κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση· ή

β) χρησιμοποιεί, κάνει κακή χρήση ή παραμελεί το Προϊόν με τρόπο που δεν συνάδει με τις προδιαγραφές του Προϊόντος ή τις οδηγίες χρήσης ή συντήρησής του, τροποποιήσει το Προϊόν ή εγκαταστήσει, χειρίζεται ή συντηρεί το Προϊόν με μη ενδεδειγμένο τρόπο.

10.4 Πέραν των ανωτέρω, δεν ισχύει καμία εγγύηση στην περίπτωση:

i) ήσσονος σημασίας αποκλίσεων από τη συμβατικά συμφωνημένη ποιότητα, ήσσονος σημασίας παρεκκλίσεων από την καταλληλότητα των προϊόντων για χρήση,

ii) ζημίας λόγω φυσικής φθοράς, πτώσης, υπερφόρτωσης, ακατάλληλου χειρισμού, υπερβολικής χρήσης, ακατάλληλου εξοπλισμού, ελαττωματικών κατασκευαστικών έργων, ακατάλληλου εδάφους έδρασης, εσφαλμένης εγκατάστασης, εσφαλμένης θέσης σε λειτουργία ή ελαττωμάτων λογισμικού,

iii) ζημιών που προκλήθηκαν μετά την ανάληψη του κινδύνου από τον Πελάτη,

iv) αναλώσιμων μερών των προϊόντων,

v) προϊόντων που έχουν τροποποιηθεί χωρίς την άδεια της Sunlight Group,

vii) προϊόντων για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί τα διαστήματα επιθεώρησης/συντήρησης,

viii) προϊόντων που έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από τον Πελάτη ή τρίτο μέρος,

ix) και όλων των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στην πολιτική εγγύησης κάθε προϊόντος.

10.5 Εκτός από την παρούσα εγγύηση, ουδεμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση πραγματοποιείται εκ μέρους ή για λογαριασμό της Sunlight Group.

11. Περιορισμός ευθύνης

11.1 Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην παραπάνω περιορισμένη εγγύηση ή άλλη εγγύηση που ισχύει για τα προϊόντα, η Sunlight Group δεν προβαίνει σε κανενός είδους δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα προϊόντα, είτε ρητές είτε σιωπηρές, νομοθετημένες ή άλλες, και η Sunlight Group αποποιείται κάθε άλλη δήλωση και εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, κυριότητας ή μη παραβίασης και οποιασδήποτε εγγύησης που προκύπτει από οποιαδήποτε εκπλήρωση υποχρεώσεων, συναλλαγή ή εμπορική ενέργεια.

11.2 Σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες εξαιρέσεις και περιορισμοί δεν επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εν λόγω εξαιρέσεις και περιορισμοί δεν θα ισχύουν αποκλειστικά στον βαθμό που απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία και η διάρκεια οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων θα περιορίζεται στη διάρκεια της προαναφερθείσας περιορισμένης εγγύησης.

11.3 Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Sunlight Group, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι εντολοδόχοι ή οι θυγατρικές της δεν θα είναι υπεύθυνοι, ανεξάρτητα από τη νομική βάση της αξίωσης, για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση, επακόλουθη, προσυμφωνημένη ή κυρωτικού χαρακτήρα ζημία ή για τυχόν ζημία λόγω απώλειας επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλειας χρήσης, απώλειας εσόδων ή κερδών, ζημία που προκύπτει από καθυστερήσεις και απώλεια δεδομένων, ζημία που προκύπτει ή οφείλεται στους παρόντες Γενικούς όρους ή στη χρήση, κατάχρηση ή αδυναμία χρήσης των προϊόντων, ακόμα κι αν η Sunlight Group έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα των εν λόγω ζημιών.

11.4 Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Sunlight Group, του προσωπικού της, των εντολοδόχων και των αντιπροσώπων της σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους ή άλλως σε σχέση με τα συγκεκριμένα προϊόντα που αγοράζονται βάσει του παρόντος δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που καταβάλλονται στην Sunlight Group από τον Πελάτη για τα προϊόντα που εγείρουν την εν λόγω ευθύνη, ανεξαρτήτως αιτίας ή ευθύνης και ανεξαρτήτως εάν προκύπτει δικαιοπρακτικά, αδικοπρακτικά (μεταξύ άλλων για λόγους αμέλειας) ή διαφορετικά.

11.5 Οι παραπάνω αποποιήσεις και περιορισμοί δεν θα ισχύουν στον βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

12. Εμπιστευτικότητα

12.1 Όλες οι μη δημόσιες, εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες της Sunlight Group, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εμπορικών μυστικών, πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικών πληροφοριών, προδιαγραφών, δειγμάτων, μοτίβων, σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων, εγγράφων, δεδομένων, επιχειρηματικών λειτουργιών, καταλόγων του Πελάτη, τιμών, εκπτώσεων, εμπορικών μυστικών, οι οποίες αποκαλύπτονται από ή για λογαριασμό της Sunlight Group στον Πελάτη, είτε αποκαλύπτονται προφορικά είτε αποκαλύπτονται ή στα οποία αποκτάται πρόσβαση μέσω γραπτών, ηλεκτρονικών ή άλλης μορφής μέσων, και ανεξάρτητα από το εάν επισημαίνονται, ονομάζονται ή προσδιορίζονται διαφορετικά ως «εμπιστευτικές», σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς όρους, είναι αυστηρά εμπιστευτικές, παρέχονται αποκλειστικά με σκοπό την εφαρμογή των παρόντων Γενικών όρων και δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε κανένα πρόσωπο, εκτός εάν αυτό έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την Sunlight Group εγγράφως. Κατόπιν αιτήματος της Sunlight Group, ο Πελάτης θα επιστρέψει αμέσως όλα τα έγγραφα και άλλα υλικά που έλαβε από την Sunlight Group.

12.2 Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για πληροφορίες: α) που ήταν δημοσιοποιημένες, χωρίς υπαιτιότητα του Πελάτη, κατά ή μετά τον χρόνο που οι εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες κοινοποιήθηκαν στον Πελάτη από την Sunlight Group· β) οι οποίες ήταν δικαιωματικά γνωστές στον Πελάτη χωρίς καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας κατά τον χρόνο της γνωστοποίησης στον Πελάτη από την Sunlight Group, όπως αποδεικνύεται εγγράφως· ή γ) τις οποίες έλαβε δικαιωματικά ο Πελάτης από τρίτο μέρος, χωρίς το τελευταίο να του έχει επιβάλει παρόμοιους περιορισμούς, και η αποκάλυψη των οποίων από το τρίτο μέρος δεν συνιστά παραβίαση υποχρέωσης του εν λόγω τρίτου μέρους προς την Sunlight Group, όπως αποδεικνύεται εγγράφως.

13. Προστασία Δεδομένων, Προστασία Καταναλωτή

13.1 Η Sunlight Group θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Ο Πελάτης έχει λάβει υπόψη την Πολιτική Απορρήτου της Sunlight Group, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Sunlight Group. Η Sunlight Group διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει και να τροποποιήσει την εν λόγω Πολιτική απορρήτου, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες απαιτήσεις.

13.2 Ο Πελάτης εγγυάται και δηλώνει ότι θα αποκαθιστά πλήρως οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκληθεί στην Sunlight Group είτε από τον ίδιο τον Πελάτη ή από στελέχη ή υπαλλήλους ή συνεργάτες του (εργολάβοι ή εντολοδόχοι) λόγω παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

13.3 Ο Πελάτης εγγυάται και δηλώνει ότι θα αποκαθιστά πλήρως οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκληθεί στην Sunlight Group είτε από τον ίδιο τον Πελάτη είτε από στελέχη ή υπαλλήλους ή συνεργάτες του (εργολάβοι ή εντολοδόχοι) λόγω παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή και εμπορικών επικοινωνιών.

13.4 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επεξεργάζεται Προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Sunlight Group, ο Πελάτης θα θεωρεί ότι ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, και θα συναφθεί πρόσθετη Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ των Μερών.

14. Οικονομικές Κυρώσεις και Έλεγχος του εμπορίου

14.1 Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι:

i) θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τα εμπάργκο ή τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για τις οικονομικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές κυρώσεις («Κυρώσεις»), καθώς και με όλους τους νόμους και κανονισμούς για τον έλεγχο του εμπορίου («Νόμοι ελέγχου του εμπορίου») που θεσπίζονται ή επιβάλλονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οποιαδήποτε άλλη σχετική κυβέρνηση ή αρμόδια αρχή,

ii) δεν θα προβαίνει εν γνώσει του σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να υποχρεώσει την Sunlight Group να παραβεί τις Κυρώσεις ή τους Νόμους ελέγχου του εμπορίου,

iii) θα παράσχει βοήθεια, έγγραφα και πληροφορίες στο έτερο μέρος το οποίο μπορεί εύλογα να τις ζητήσει, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών σχετικά με τον τελικό Πελάτη, τον προορισμό, την πώληση, τη μεταπώληση και την σκοπούμενη χρήση των αγαθών,

iv) θα ειδοποιεί εγγράφως την Sunlight Group μόλις αντιληφθεί τυχόν πραγματική ή πιθανή έρευνα/παραβίαση σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία ή οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στην κατάσταση οποιουδήποτε από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας σχετικά με:

- το καθεστώς κυρώσεων, π.χ. τη συμπερίληψη σε κατάλογο Κυρώσεων σε οποιαδήποτε ισχύουσα δικαιοδοσία (όπως αναφέρεται στο σημείο (i) ανωτέρω),

- το καθεστώς ελέγχου του εμπορίου, π.χ. εγγραφή σε κατάλογο απαγορευμένων μερών.

14.2 Η Sunlight Group δικαιούται να τερματίσει αμέσως οποιαδήποτε σχέση με τον Πελάτη εάν η Sunlight Group, ενεργώντας καλή τη πίστη, θεωρεί ότι ο Πελάτης ή το προσωπικό του Πελάτη έχει παραβιάσει τους Νόμους περί οικονομικών κυρώσεων ή ελέγχου του εμπορίου ή οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή συμφωνία που περιέχεται στο παρόν άρθρο 14.

14.3 Ο Πελάτης θα αποζημιώνει και θα υπερασπίζεται την Sunlight Group έναντι όλων και οποιασδήποτε αξίωσης, ένδικου μέσου, διαδικασίας, τιμωρίας, έρευνας, ποινής και προστίμου οποιουδήποτε είδους που προκαλείται λόγω παραβίασης από τον Πελάτη οποιασδήποτε διάταξης των Νόμων περί οικονομικών κυρώσεων ή ελέγχου του εμπορίου και του παρόντος άρθρου 14. Το άρθρο 14 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σχέσης μεταξύ Sunlight Group και Πελάτη.

15. Καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

15.1 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

(A) Ως «Νόμοι κατά της διαφθοράς» νοείται κάθε εφαρμοστέος εθνικός ή ξένος νόμος κατά της δωροδοκίας, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των σχετικών αποφάσεων, διαταγμάτων ή κανονισμών όπως ισχύουν κατά καιρούς.

(B) Ως «Προσωπικό του Πελάτη» νοούνται τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι του Προμηθευτή, οι άμεσοι ή έμμεσοι δικαιούχοι, οι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπεργολάβων ή/και των αντιπροσώπων του.

15.2 Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι γνωρίζει τους Νόμους κατά της διαφθοράς και ούτε ο Πελάτης ούτε οποιοδήποτε Προσωπικό του Πελάτη δεν έχουν ασκήσει ή ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που θα συνιστούσε παραβίαση των Νόμων περί διαφθοράς ή που θα καθιστούσε άλλως υπεύθυνη την Sunlight Group, τους εκπροσώπους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες της για παραβίαση των Νόμων κατά της διαφθοράς.

15.3 Ο Πελάτης δηλώνει ότι σε σχέση με οποιαδήποτε αγαθά που πρόκειται να παρασχεθούν σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους:

i) Ο Πελάτης θα διασφαλίσει ότι ο ίδιος και το Προσωπικό του δεν θα καταβάλλουν, δεν θα προσφέρουν, δεν θα υποσχεθούν ότι θα καταβάλουν και δεν θα επιτρέπουν την πληρωμή, είτε άμεσα είτε έμμεσα, οποιωνδήποτε δώρων, χρημάτων ή άλλων πραγμάτων και ανταμοιβών ή οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας κατά παράβαση των Νόμων κατά της διαφθοράς,

ii) Ο Πελάτης θα τηρεί για περίοδο δέκα (10) ετών σωστά και ακριβή βιβλία και αρχεία και, γενικά, λογαριασμούς στους οποίους θα αναγράφονται όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιαδήποτε πώληση που παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους με σαφήνεια και ακρίβεια και θα παρέχει αντίγραφα αυτών στην Sunlight Group ή στους εκπροσώπους της, κατόπιν αιτήματός τους. Ο Πελάτης υπόσχεται να μην παρέχει στην Sunlight Group ανακριβή έγγραφα και αρχεία σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείται σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους.

15.4 Η Sunlight Group δικαιούται να τερματίσει αμέσως οποιαδήποτε σχέση με τον Πελάτη εάν η Sunlight Group, ενεργώντας καλή τη πίστη, θεωρεί ότι ο Πελάτης ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Πελάτη έχει παραβιάσει τους Νόμους κατά της διαφθοράς ή οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή συμφωνία που περιέχεται στο παρόν άρθρο 16.

15.5 Ο Πελάτης θα αποζημιώνει και θα υπερασπίζεται την Sunlight Group έναντι όλων και οποιασδήποτε αξίωσης, ένδικου μέσου, διαδικασίας, τιμωρίας, έρευνας, ποινής και προστίμου οποιουδήποτε είδους που προκαλείται λόγω παραβίασης από τον Πελάτη οποιασδήποτε διάταξης των Νόμων κατά της διαφθοράς και του παρόντος άρθρου 15. Το άρθρο 15 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σχέσης μεταξύ Sunlight Group και Πελάτη.

16. Συμμόρφωση με τις Πολιτικές και τον Κώδικα δεοντολογίας της Sunlight Group

Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με τον Κώδικα δεοντολογίας της Sunlight Group, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Sunlight Group και στις Πολιτικές συμμόρφωσης της Sunlight Group. Η μη συμμόρφωση με αυτή τη δέσμευση συνιστά σοβαρή παραβίαση της συμβατικής σχέσης μεταξύ των Μερών και παρέχει το δικαίωμα στην Sunlight Group να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος αποζημίωσης της Sunlight Group για όλες τις ζημίες που υπέστη λόγω αυτής της καταγγελίας.

17. Τροποποιήσεις των Γενικών Όρων

Όλες οι τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών όρων, καθώς και τυχόν αποκλίσεις από αυτούς ή συμπληρωματικές συμφωνίες σε σχέση με αυτούς πρέπει να πραγματοποιούνται εγγράφως.

18. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν από ή αφορούν τη σχέση μεταξύ Sunlight Group και Πελάτη σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων, θα διευθετούνται φιλικά. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό για διάστημα ενός μηνός, το θέμα θα παραπέμπεται και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα). Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται από κάθε άποψη από το ουσιαστικό δίκαιο της Ελλάδας.

19. Ακυρότητα όρων

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών όρων είναι ή καταστεί άκυρη, δεν θα επηρεαστεί η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων. Τόσο η Sunlight Group όσο και ο Πελάτης υποχρεούνται να αντικαταστήσουν την άκυρη διάταξη με μια διάταξη που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την άκυρη διάταξη ως προς το οικονομικό της αποτέλεσμα.